Omurga Kırıkları Spinal Travmalar

Genel Bilgi

Amerikada yılda yaklaşık 2/100 000 kişi omurga travmasına maruz kalıp bunların 50%si boyun bölgesini içerir. Omurilik hasarı ise kemik ya da bağ dokusu hasarı ile beraber olabilir veya olmayabilir.   Riskli hastayı dikkatsizce yerinden oynatmak omurilik hasarının yerleşmesine veya var olan hasarın daha kötüleşmesine yol açabilir.

İlk değerlendirme

Daha kaza anında omurga hasarı ihtimali düşünülmelidir ve tüm hareketler ve hastanın transportu özellikle hasta komada ise çok dikkatle uygulanmalıdır. Çoğu omurga hasarları ağrı, uyuşukluk veya kol bacaklarını oynatamamaktan şikayetçi şuuru açık hastada görülür. Muayenede spinal çıkıntılar üzerinde hassasiyet saptanabilir,  omurganın her 2 yanındaki paraspinal alanda şişlik veya bağ dokusu yırtığına bağlı spinal çıkıntılar arasında açılma  algılanabilir. Neurojenik ters soluk alıp verme (göğüs kafesinin soluk almada içeri çekilmesi) boyun omurlilk hasarına bağlı göğüs soluk kaslarının çalışmamasına bağlı) olabilir. Iki yanlı haraketsiz bacaklarda refleks alınmayışı, ağrılı uyaranlara cevapsızlık omurilik hasarını ortaya koyar (ölümcül ciddi kafa travması olmadığı sürece) Ağrısız idrar birikmesi veya ağrısız priapism denen ereksiyon hali de olabilir. Kırıkların saptanmasında düz lateral ve oblik filmler kadar tomografiden de yararlanırız. Ayrıca flexion ve extansionda fonksiyonel grafilerle düz filmlerde gözden kaçan potansiyel problemler saptanır.
 
SPİNAL ŞOK

  Spinal reflexler, sempatik kontrol ve mesane fonks kaybı, ileus, flaksidite, tam duyusal kayıp
  1-6 hf sürer
  Bulbokavernöz reflex ilk geri döner

HİPERREKLEKSİ

   Mass reflex
   Komplet otonomik deşarj
  Spinal şokun düzelme döneminde olabilir
  Babinski, triple flexion cevabı, mesane ve kolonun spastisitesi olabilir
  Otonom disreflexi (hipertansiyon, taşikardi) eşlik edebilir-gergin mesane gibi stimulus NE norepiferin artırarak

ANTERİOR KORD SENDROMU

  Ciddi flexion hasarında
  Hipoestezi (ant. spinotalamik trakt)
  Hipoaljezi (lateral spinotalamik trakt)
  Spastik paralizi (kortikospinal trakt)
  Post. kolon intakt

SANTRAL KORD SENDROMU

  Dar servikal kanalda hiperextansiyon hasarı
  Azalmış posterior kolon fonksiyonu
  Omuz ve kollarda azalmış duyulanma
  Kuvvet kaybı üst ekst. (daha medialde)- sonra alt ekst.
  Düzelme önce alt extremiteden başlar

BROWN SEQUARD SENDROMU

  Karşıda ağrı, ısı az
  Aynı tarafta kuvvet kaybı ve arka kolon fonks. az
  Penetran yaralanmalarda olur

PRİMER YARALANMA

  onkusyon -geçici fonks kaybı
  serasyon

SEKONDER YARALANMA

  İskemi, enfeksiyon, hipoksi, hipertermi, ödem, kanama, araknoidit, kompresyon vb
  Metilprednisolon 30 mg/kg- 1 saat
  5.4 mg/kg/saat- 23 saat
  İlk 8 saatte
  GM1 ganglioside 100mg IV hergün deneniyor

Boyun Kırıkları: Servikal spinal fraktürler
Atlantooksipital dislokasyon


  Genellikle fatal
  Dens basion arası 12.5 mm geçer

Atlantoaksiyel rotatuar dislokasyon

  Spontan olabilir
  Travma, ÜSYE,RA
  Traksiyon çocukta 7-15 pound, erişkin 15-20 p
  Subluksasyon olursa C1-C2 füzyon

Oksipital kondil kırığı
Atlantoaksiyel dislokasyon
Atlas C1 kırığı
JEFFERSON kırığı


  Axial yüklenme ile C1 ant. ve post. arkında bilateral kırık
  Genellikle nörolojik defisit yok
  İmmobilizasyon 12 hf= Collar, SOMI, halo
  Spencer kuralı= C1in C2 üzerinde 7mm taşması-rigid fixation-halo

Atlantoaksiyel rotatuar subluksasyon

  Spontan olabilir
  Travma, ÜSYE,RA
  Traksiyon çocukta 7-15 pound, erişkin 15-20 p
  Subluksasyon olursa C1-C2 füzyon

Axis C2 kırığı
Odontoid kırklar

  Gnlle fleksiyon hasarı
   Tip 1 odontoid tepesi kırık- çok nadir-gnlle stabil
   Tip 2 odontoid tabanından kırık-ort 30% non-
<6mm kaymada 10% non,
6mm> kaymada 70%non,
  7 yaş çocuklar immobilize edilir, adultta ileri yaş ve kayma 6mm> ise, halo da instabilite varsa : cerrahi
   Tip 2a kırik hattı parçalı kırık-erken cerrahi
   Tip 3 C2 gövdesi kırığı-90% halo ile immobilizasyonla iyileşir

HANGMAN kırığı

  Axisin travmatik spondilolistezisi
   Hiperextansiyon ve axial yüklenme
   C2 nin isthmus yada pedikül kırığı
   Tip 1-  2mm az kayma-stabil-nörolojik defisit nadir-rigid collar
   Tip 2  artmış kayma ve angulasyon, C2-3 diski ve PLL yırtık, C2 C3 üstünde kaymış, axial load ve ext>rebound flex, unstabil olabilir, defisit seyrek, red ve halo 12 hf
   Tip 2a daha az kayma ama daha fazla angulasyon-unstabil-12 hafta redüksüyon ve halo vest
   Tip 3 -C2/3 fasetler kırık ve kilitli-de kırık-ALL yırtık-Flexion-kompresyon-unstable-gnlle defisit-redüksiyon ve12 hf halo vest
  Cerrahi= redüksüyon yapılamayanda, external immob faydasızsa, travmatik C2/3 disk hernisi ve korda bası varsa-ant C2/3 diskektomi ve füzyon veya postdan C1/2 veya C2-3 telleme ve füzyon

Çeşitli C2 kırıkları
C1 ve C2 beraber kırığı
Subaksiyel yani C3-C7 arası kırıklar

-Basit kama kırığı


  Flexionda kompresyon olursa kompresyon kırığı
   Anteroinferior korpusda kırık
   Gnlle stabil
   Collar-dinamik filmler normal ise

-Tear drop

  Anteroinferior köşede kırık
   Hiperflexion
   Üst vertebra geriye kayar
   Fasetler gnlle kırık ve unstable
   Ant kord sendromu yapar
   ALL distraksiyonu ile olan ve stabil olan basit avülsion kırığından farklıdır
   Cerrahi stab

-Pillar kırığı

  Kompresyon ve lateral bending ile oluşan faset kırığı
   Gnlle stabil ve lig hasar yok
   Collar yetebilir

-Clay Shoveler kırığı

  C7 (bazen C6 veya T1) spinoz kırığı
  Hiperflexion ya da direkt travma
  Gnlle stabil

Subaksiyel servikal omurganın ekstansiyon kırıkları
Lateral mass ve faset kırıkları
Subluksasyon ve faset dislokasyonları


  3.5mm kayma ve 11 angulasyon ligamentöz hasar demektir
  Minör flex-subluksasyon, major flex- bilateral faset kilitlenmesi- flex ve rotasyon-unilateral faset dislokasyonu yapar
  Unilateral faset kilitlenmesi kapalı redüksüyon ve traksiyon, kırıkta 12 hafta external immob-redüksiyon yoksa cerrahi-post tel veya lateral mass plağı veya ant. dan eğer disk basıyorsa
  Bilateral faset kilitlenmesi-enaz 50% öne kayma vardır-tedavi aynı

Geç servikal instabilite
Karotis artere künt travma hasarı
Vertebral artere künt travma hasarı

TORAKAL VE LOMBER OMURGA FRAKTÜRLERİ Sırt ve bel omurga kırıkları


Denisin 3 kolon teorisine göre omurga 3 kolona bölünmüştür.

1-Ön kolon: omur cisminin ön yarısı ve bağları
2-Orta kolon: omur cisminin arka yarısı ve PLL
3-Arka kolon: posterior yapılar, faset eklemleri, ligamentum flavum ve aradaki diğer bağlar

TORAKOLOMBER KIRIKLAR


HAFİF HASARLAR

1-transvers proses kırığı
2-artikuler process kırğı
3-spinoz process kırığı
4-lamina kırığı

AĞIR HASARLAR

Kompresyon fraktürü= çökme kırığı


  Ön kolon çökerse olur. Orta kolon sağlamdır.. T6-8 ve T12-L3 arası en çok görülürOrta kolon fulkrum gibi davranır.
  Ön kolonda kamalaşma
  Arka kolonda yükseklik kaybı ve subluksasyon olmaz
  Defisit yok
  Üst torasik spinalin en sık kırığı


Burst fraktürü =patlama kırığı

  Saf axial yüklenme
  Vertebral cisimlerde kompresyon
  50% defisit
  Dikine gelen kuvvetlerde hem ön hem orta kolon hasarlanır.:T10-L2 arası


Sealt belt fraktürü = Emniyet kemeri kırığı

Ön kolon sıkışırken orta ve arka kolonlar açılırlar.

  Flexion hasarı
  Ant kolon fulkrum
  Defisit gnlle yok
  Chance kırığı tek seviye ise ve cisim ve pediküllerde yarılma olursa

Fraktür dislokasyon=kırık çıkıklar

  3 kolonda da yetmezlik

  Gnlle defisit var
  3 kolonun da kompresyon, gerilme, rotasyon ya da makaslama etkilerine maruz kalarak hasar görmesi
 

1-fleksiyon- rotasyon: arka ve orta kolon tamamen parçalanmış, ön kolon çökmüş, böylece önden kamalaşma oluşmuş.

2-shear: makaslama: 3 kolon da parçalanmış


3-fleksiyon- distraksiyon: emniyet kemeri kırığını  taklit eder, ilaveten çıkık veya ön kolonun çökmesi mevcuttur.


4-hiperekstaniyon travması


TEDAVİ YAKLAŞIM

Stabil hasarlar-
1 derece instabilite (mekanik instabilite)
2 derece instabilite (nörolojik instabilite)
3 derece instabilite (mekanik ve nörolojik instabilite)-fraktür dislokasyonlar ve defisitli ciddi burst. Cerrahi ile posteriordan veya anteriordan (transtorasik veya transabdominal)

SAKRAL KIRIKLAR

Az görülür. Genellikle makaslama kuvvetleri ile oluşur.
Pelvis kırıklarının sinde eşlik eder. %22-60ında nörolojik kusur oluşabilir.
Zone 1, Zone 2, Zone 3 vertikal ve zone 3 transvers kırıkları mevcuttur.